آگهي فراخوان عمومي شناسائي پيمانكاران به شماره 1/90

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۹

نام : آگهي فراخوان عمومي شناسائي پيمانكاران به شماره 1/90

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران
موضوع مناقصه فراخوان عمومي شناسايي پيمانكاران جهت استقرار سيستم DCS در واحد دو بخار نيروگاه شهيد بهشتي لوشان
نوع مناقصه فراخوان عمومي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90 جاده قزوين - رشت ، شركت مديريت توليد برق لوشان (نيروگاه شهيد بهشتي لوشان) - اداره بازرگاني
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه

داشتن توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 494.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود .

الف) ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار كه از تاريخ افتتاح پاكات به مدت 3 ماه معتبر باشد

ب) ضمانت نامه صادره از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند

ج) رسيد بانكي واريز وجه به حساب سيبا به شماره 0105878552009 بانك ملي ايران شعبه نيروگاه لوشان (كد شعبه 4172) به نام شركت مديريت توليد برق لوشان

د) ساير اسناد تضميني معتبر به تائيد كارفرما  

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه پس از واريز مبلغ 100.000 ريال به حساب سيبا به شماره فوق حداكثر تا تاريخ 18/2/90 و ارائه فيش واريزي به اداره بازرگاني نيروگاه
مهلت تسليم پيشنهادات 18/3/90 - محل تحويل فرم تكميل شده اداره بازرگاني نيروگاه مي باشد
زمان و محل گشايش پاكات
ساير اطلاعات مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد الشرايط كه به تشخيص كارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهد شد توزيع خواهد گرديد . محل ، زمان ، مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد بديهي است ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار