آگهي مناقصه به شماره 92/7

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۲۲

نام : آگهي مناقصه به شماره 92/7

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران عمومي
موضوع مناقصه خريد 4 دستگاه فلومتر گازوئيل
نوع مناقصه دو مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90 جاده قديم قزوين-رشت ، شركت مديريت توليد برق لوشان (نيروگاه شهيد بهشتي لوشان) ، اداره بازرگاني شركت 
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ سپرده شركت در مناقصه 172.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود : 

1) ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما كه از تاريخ افتتاح پاكت ها به مدت  سه ماه معتبر مي باشد. 

2) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

3) رسيد بانكي واريز وجه به حساب سيباي به شماره  0105878552009 بانك ملي شعبه جمال آباد لوشان ( كد شعبه 4172) در وجه شركت مديريت توليد برق لوشان

4 ) ساير اسناد تضميني ( به غير از چك شخصي ) در صورت اخذ تائيديه از كارفرما 

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه 250.000 ريال به شماره حساب فوق الذكر - حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/12/5
مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/12/15
زمان و محل گشايش پاكات نيروگاه شهيد بهشتي لوشان - دفتر مدير عامل- 92/12/18
ساير اطلاعات تاريخ هاي چاپ آگهي در روزنامه اطلاعات : 
نوبت اول : 92/11/27
نوبت دوم: 92/11/29
شماره تماسهاي شركت : 3413و3371و6353355-0131

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار