آگهي مناقصه به شماره 92/5

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۱۸

نام : آگهي مناقصه به شماره 92/5

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران عمومي
موضوع مناقصه خريد اسيد كلريدريك به مقدار 400 تن
نوع مناقصه دو مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات تهران - ميدان ونك - خيابان برزيل - شركت توانير - ساختمان شهيد عباسپور - بلوك اول - طبقه هشتم- دفتر نمايندگي شركت در تهران
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ سپرده شركت در مناقصه 121.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود : 

1) ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما كه از تاريخ افتتاح پاكت ها به مدت  سه ماه معتبر مي باشد. 

2) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

3) رسيد بانكي واريز وجه به  حساب جاري شماره 36760 بانك تجارت شعبه توانير (كد شعبه 832) در وجه دفتر نمايندگي شركت مديريت توليد برق لوشان در تهران و يا به حساب سيباي به شماره  0105878552009 بانك ملي شعبه جمال آباد لوشان ( كد شعبه 4172) در وجه شركت مديريت توليد برق لوشان

4 ) ساير اسناد تضميني ( به غير از چك شخصي ) در صورت اخذ تائيديه از كارفرما 

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه 250.000 ريال به شماره حساب فوق الذكر -  تا پايان وقت اداري مورخ 92/9/26 (حداكثر7 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه اطلاعات)
مهلت تسليم پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 92/10/7 (حداكثر 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد)
زمان و محل گشايش پاكات جلسه كميسيون نوبت اول حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/10/11 - نيروگاه شهيد بهشتي لوشان - دفتر مدير عامل
ساير اطلاعات تاريخ هاي چاپ آگهي در روزنامه اطلاعات : 
نوبت اول : 92/9/16
نوبت دوم: 92/9/19
شماره تماسهاي شركت : 3413و3371و6353355-0131

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار