آگهي ماقصه به شماره 4/90

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۱۳

نام : آگهي ماقصه به شماره 4/90

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران عمومي
موضوع مناقصه تعمير و نگهداري و تست تجهيزات پست 230/63 كيلوولت نيروگاه لوشان بشرح اسناد مناقصه
نوع مناقصه عمومي دو مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90 جاده قزوين-رشت ، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان - اداره بازرگاني
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه 50.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

1- ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار كه از تاريخ افتتاح پاكتها به مدت 3 ماه معتبر مي باشد

2- ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند

3- رسيد بانكي واريز به حساب سيبا به شماره 0105878552009 بانك ملي ايران شعبه نيروگاه لوشان (كد شعبه 4172) بنام شركت مديريت توليد برق لوشان

4- ساير اسناد تضميني معتبر به تائيد كارفرما

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه واريز مبلغ 100.000 به حساب فوق الذكر  - حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم  در روزنامه جام جم (تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 31/2/90)
مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد (تا پايان ساعت اداري مورخ 17/3/90)
زمان و محل گشايش پاكات 90/3/22 - دفتر مدير عامل شركت
ساير اطلاعات

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفنهاي 3371و 6353355-0132 و همچنين 6353413-0132 (اداره بازرگاني شركت) تماس حاصل نموده و يا به سايتهاي زير مراجعه نمايند .

http://iets.mporg.ir

www.tavanir.org.ir

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار