آگهي مناقصه به شماره 3/90

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۱۱

نام : آگهي مناقصه به شماره 3/90

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران عمومي
موضوع مناقصه انجام سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه ساكن در رشت و منطقه بشرح اسناد مناقصه
نوع مناقصه عمومي دو مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90  جاده قزوين-رشت ، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان ، اداره بازرگاني
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه 92.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

1- ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار كه از تاريخ افتتاح پاكت ها به مدت 3 ماه معتبر باشد

2- ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند

3- رسيد بانكي واريز وجه به حساب 0105878552009 بانك ملي ايران شعبه نيروگاه لوشان (كد شعبه 4172) به نام شركت مديريت توليد برق لوشان

4- ساير  اسناد تضميني معتبر به تائيد كارفرما 

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه 100.000 ريال به شماره حساب فوق الذكر - حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه جام جم
مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد
زمان و محل گشايش پاكات نيروگاه شهيد بهشتي لوشان - دفتر مدير عامل
ساير اطلاعات

تاريخ هاي چاپ آگهي در روزنامه جام جم :

نوبت اول : 24/2/90

نوبت دوم : 27/2/90

شماره تماسهاي شركت : 3413و3371و635335-0132

شماره فكس : 6353421-0132

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار