آگهي مناقصه به شماره 2/90

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۱۰

نام : آگهي مناقصه به شماره 2/90

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران عمومي
موضوع مناقصه تامين نيروي انساني مورد نياز بشرح اسناد مناقصه
نوع مناقصه عمومي دو مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90 جاده قزوين-رشت ، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان، اداره بازرگاني
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه 344.000.000 ريال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

1- ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار كه از تاريخ افتتاح پاكت ها به مدت 3 ماه معتبر باشد

2- ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند

3- رسيد بانكي واريز وجه به حساب 0105878552009 بانك ملي ايران شعبه نيروگاه لوشان (كد شعبه 4172) به نام شركت مديريت توليد برق لوشان

4- ساير  اسناد تضميني معتبر به تائيد كارفرما 

مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه 100.000 ريال به شماره حساب فوق الذكر - حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه جام جم
مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد
زمان و محل گشايش پاكات نيروگاه شهيد بهشتي لوشان - دفتر مدير عامل
ساير اطلاعات

تاريخ هاي چاپ آگهي در روزنامه جام جم :

نوبت اول : 24/2/90

نوبت دوم : 27/2/90

شماره تماسهاي شركت : 3413و3371و6353355-0132

شماره فكس : 6353421-0132

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار