آگهي مناقصه به شماره 10/89

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ --- کد ۱

نام : آگهي مناقصه به شماره 10/89

دستگاه مناقصه گزار شركت مديريت توليد برق لوشان
مناقصه گران 1-تعميرات نيروگاهي ايران 2-مد نيرو 3-صنير 4-تعميرات نيروگاههاي حرارتي خوزستان
موضوع مناقصه تعميرات اساسي توربين-ژنراتور واحدIبخار نيروگاه لوشان
نوع مناقصه محدود يك مرحله اي
محل دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات كيلومتر 90 جاده قزوين – رشت ، نيروگاه شهيد بهشتي لوشان ، اداره بازرگاني
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ 239000000 ريال كه بايد به يكي از صورت هاي زير به مناقصه گزار تسليم شود : 1- رسيد بانكي واريز وجه به حساب سيباي به شماره 0105878552009 بانك ملي شعبه نيروگاه لوشان در وجه شركت مديريت توليد برق لوشان 2- ضمانت نامه معتبر به تائيد كارفرما از قبيل ضمانت نامه بانكي و ...
مبلغ و مهلت فروش اسناد مناقصه نماينده شركت به همراه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 50000 ريال به حساب فوق مي تواند در مهلت مندرج در دعوتنامه شركت در مناقصه به اداره بازرگاني نيروگاه مراجعه نمايد.
مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر يك هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد
زمان و محل گشايش پاكات حداكثر ظرف يك هفته پس از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات در محل دستگاه مناقصه گزار- نماينده مناقصه گر مي تواند پس از هماهنگي كتبي و قبلي با دستگاه مناقصه گزار در جلسه گشايش پاكات حضور يابد.
ساير اطلاعات

تلفن هاي 3355 و 6353413 – 0132 پاسخگوي تخصصي اطلاعات مورد نياز خواهد بود. ضمنا اين اطلاعات را مي توانيد در سايتهاي زير مشاهده نماييد : 1- سايت ملي اطلاع رساني مناقصات ( مزايده ها )iets.mporg.ir  2-سايت معاملات توانيرwww.Tavanir.org.ir


 

دانلود فایل

دسته بندی اخبار

ورود | عضویت

ایمیل

رمز عبور

عضویت
یادآوری رمز عبور

آخرین اخبار